susimetam.lt / blog /

Sutelktinis finansavimas ir pajamų mokesčiai 2020 metais

2021-04-17 - Vaidas J. | SUSIMETAM.LT

Norėdami išsiaiškinti kaip turi būti apmokestinamos fizinių asmenų gautos lėšos organizavus paramos sutelktinio finansavimo projektus skirtus asmeninėms ar bendruomenių reikmėms, kreipėmės į Valstybinę mokesčių inspekciją, siekdami aiškumo ir gavome atsakymą.

Apibendrinant, fizinių asmenų gautos piniginės lėšos traktuojamos kaip dovanos (pinigais) ir už jas nereikia mokėti pajamų mokesčio ir jų deklaruoti, jeigu jų bendra suma per kalendorinius metus neviršija 2500 Eur.

Detalus išaiškinimas ir taikomos įstatymų nuostatos:

„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 3 straipsnio nuostatomis, pajamų mokestį moka pajamų gavęs (uždirbęs) gyventojas. Pagal GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies nuostatas, pajamomis laikomas gyventojo gautas atlygis už jo atliktus darbus, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas ir (arba) kita nauda pinigais ir (arba) natūra (kaip ši sąvoka apibūdinta GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje), išskyrus 1 – 8 punktuose išvardintus atvejus.

Į gyventojo asmeninę sąskaitą neatlygintinai gauti / pervesti pinigai, kuriuos jis gali naudoti asmeniniais tikslais, GPMĮ požiūriu būtų vertinama kaip dovana (-os) ir apmokestinamos pagal dovanojimo būdu gautoms pajamoms taikomas apmokestinimo taisykles.

Pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 26 punkto nuostatas, iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinių, vaikų, įvaikių, tėvų, įtėvių, senelių, vaikaičių, brolių ir seserų) gautos dovanos (pinigais ir natūra) pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir nedeklaruojamos, jeigu per kalendorinius metus jų bendra suma neviršija 2500 Eur. 2500 Eur per kalendorinius metus viršijanti dalis apmokestinama taikant 15 proc. mokesčio tarifą. Tokias dovanojimo būdu gautas pajamas (visą gautų dovanų sumą) gyventojas turi deklaruoti ir nuo 2500 Eur viršijančios sumos turi sumokėti pajamų mokestį GPMĮ 27 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. kalendoriniams metams, kuriais pajamas gauna, pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 dienos, VMI pateikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją.“

- - - 

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė konsultacija mokesčių mokėjimo ar nemokėjimo ir deklaravimo klausimais.


Pasidalink: