Svetainės SUSIMETAM.LT taisyklės


 

I. Pagrindinės nuostatos

 1. Šios taisyklės regalamentuoja svetainės www.susimetam.lt (toliau – „Svetainė“), kurią administruoja Minios, UAB (juridinio asmens kodas 305538511, buveinė registruota adresu Varšuvos g. 11-5, Vilnius (toliau - "Svetainės administratorius")), sąlygas, tvarką bei ja besinaudojančių asmenų (toliau – „Asmuo“ arba „Asmenys“) teises ir pareigas.

 2. Svetainė www.susimetam.lt yra skirta tik paramos sutelktinio finansavimo projektams skelbti. Paramos sutelktinis finansavimas yra suprantamas kaip lėšų rinkimo būdas, kai viešai internete paskelbtą projektą neatlygintinai ir negrąžinamai savo piniginėmis lėšomis paremia nebūtinai su tuo projektu susiję asmenys, o surinktos lėšos, priklausomai nuo Projektų iniciatoriaus statuso, laikomos parama, dovana, vartojimo poreikių finansavimu ar pajamomis.

 3. Asmenys yra suprantami kaip visi Svetaine besinaudojantys ar joje besilankantys asmenys. Ši sąvoka kartu apima ir Asmenis, teikiančius projektą ir siekiančius gauti finansavimą (toliau – „Projekto iniciatorius“), ir Asmenis, teikiančius finansavimą Iniciatoriui (toliau – „Rėmėjas“). Asmenys atskirai toliau vadinami Asmeniu, Projekto iniciatoriumi arba Rėmėju.

 4. Kiekvienas Asmuo prieš pradėdamas naudotis Svetaine, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudojimasis Svetaine patvirtina Asmens sutikimą būti sąžiningu ir laikytis šių Taisyklių bei jomis vadovautis.

 5. Teikti projektus Svetainėje gali tik tie asmenys, kurie pagal galiojančius įstatymus yra ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus, turi visišką civilinį teisnumą ir veiksnumą (arba šių asmenų teisėti atstovai) ir yra Lietuvos Respublikos piliečiai ar Asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje ir Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys.

 6. Svetainėje skelbiami projektai nėra tiesiogiai siūlomi SUSIMETAM.LT vardu. SUSIMETAM.LT nėra šių Projektų iniciatorius. Projektų iniciatoriai – organizatoriai yra nurodomi kiekvieno projekto individualiame puslapyje.

II. Informacijos talpinimo sąlygos

 1. Visa individualių Projektų puslapiuose skelbiama ir laikoma informacija priklauso Projektų iniciatoriams.

 2. Projektų iniciatoriai įsipareigoja:

  1. neteikti tokių projektų, kurie prieštarauja Svetainės tikslams, nuostatoms, viešajam, visuomenės ir atskirų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams;

  2. periodiškai arba pagal pareikalavimą, teikti informaciją Rėmėjui apie projekto eigą.

 3. Visi į Svetainę įkelti projektai, prieš juos paviešinant yra peržiūrimi ir patvirtinami svetainės SUSIMETAM.LT administratoriaus. SUSIMETAM.LT pasilieka teisę nepatvirtinti projektų, jei jie neatitinka SUSIMETAM.LT keliamų tikslų ar yra parengti nekokybiškai.

 4. SUSIMETAM.LT pasilieka teisę keisti ir atnaujinti informaciją ar ištaisyti klaidas ir netikslumus bet kuriuo metu, be atskiro įspėjimo.

 5. SUSIMETAM.LT pasilieka teisę ištrinti reikalavimų neatitinkantį Projekto puslapį bet kuriuo metu, be atskiro įspėjimo ir be papildomų paaiškinimų.

 6. Svetainėje SUSIMETAM.LT draudžiama skelbti, saugoti, archyvuoti informaciją, kurioje propaguojama, platinama ar reklamuojama pornografija, smurtas ar kita neleistina veikla, kuri yra šmeižiančio, žeminančio, grasinančio pobūdžio, žeidžia žmogaus laisvę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, pažeidžia asmens teisę į privatumą, atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taip pat kita informacija, kurią draudžia ar riboja LR įstatymai ar tarptautiniai teisės aktai.

 7. Aptikus draudžiamą informaciją ar kitokius draudžiamus veiksmus, SUSIMETAM.LT be atskiro įspėjimo turi teisę pašalinti tokio turinio informaciją, sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą ir įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka perduoti informaciją apie tai atitinkamoms institucijoms.

 8. Projektų iniciatoriams paliekama teisė atnaujinti informaciją, taisyti klaidas, skelbti projektų naujienas, rašyti kometarus ir į juos atsakyti, todėl SUSIMETAM.LT negali garantuoti ir negarantuoja visiško projektų puslapiuose informacijos aktualumo.

III. Naudojimasis Svetainės paslaugomis

 1. Asmenys, pradėdami naudotis Svetaine, įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie reglamentuoja naudojimąsi elektroninių ryšių priemonėmis bei elgesį interneto tinkluose.

 2. Asmenys, norintys visapusiškai naudotis Svetaine ir SUSIMETAM.LT teikiamomis paslaugomis privalo užsiregistruoti.

 3. Apie pasikeitusius registracijos duomenis privaloma pranešti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo.

 4. SUSIMETAM.LT pasilieka teisę nutraukti ar sustabdyti prieigą prie Asmens paskyros nedelsiant, be atskiro įspėjimo, dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Asmuo pažeidžia šias Taisykles.

 5. Prieigos nutraukimo atveju Asmens teisė naudotis prieiga laikoma nebegaliojančia. Jei Asmuo pageidauja nutraukti prieigą savarankiškai, privalo raštu kreiptis į Svetainės admisnistraciją.

 6. Asmuo turi teisę išsiregistruoti iš Svetainės tik tinkamai įvykdęs visus savo įsipareigojimus SUSIMETAM.LT atžvilgiu.

 7. Asmuo įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, siekiant užtikrinti pateiktų duomenų ir prisijungimo duomenų slaptumą nuo trečiųjų asmenų sužinojimo.

 8. Asmuo atsako už žalą, atsiradusią tretiesiems asmenims pasinaudojus šio Asmens prisijungimo duomenimis, jeigu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas Asmuo nepraneša SUSIMETAM.LT apie trečiųjų asmenų neteisėtus veiksmus ar neveikimą.

 9. Pateikti Asmenų duomenys saugomi ir tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą. Plačiau žiūrėti puslapį – Privatumo politika.

IV. Svetainėje taikomi mokesčiai

 1. Pagrindiniai svetainėje taikomi mokesčiai susideda iš svetainės SUSIMETAM.LT palaikymo mokesčio, kuris yra 5 proc. nuo surinktos sumos ir mokėjimų operatorių mokesčių, pritaikomų kaskart rėmėjams pervedant jūsų projektui lėšas.

 2. Mokėjimai Svetainėje atliekami naudojantis mokėjimų operatorių  AB Neo Finance ir Stripe Payments UK Limited paslaugomis.

 3. Atkreipiame dėmesį, kad Projektų iniciatoriai privalo patys sumokėti visus Jiems taikytinus pajamų ar kitus Lietuvos respublikoje taikomus mokesčius, susijusius su Svetainėje surinktomis lėšomis.

 4. Detali informacija apie Svetainėje taikomus mokesčius skelbiama šioje skiltyje: www.susimetam.lt/page/kaip-tai-veikia.

V. Rėmėjų pervedimai ir surinktų lėšų išmokėjimas

 1. Atlikus mokėjimą Svetainėje ši transakcija yra galutinė ir neginčijama, nebent įrodoma, kad jūsų banko kortele buvo pasinaudota neteisėtai arba asmuo suklysta, įrašydamas norimą pervesti pinigų sumą ir siekia dalį jos susigrąžinti. Tokiu atveju, norint atšaukti atliktą mokėjimą arba susigrąžinti dalį pervestų lėšų, Rėmėjas turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną kreiptis į SUSIMETAM.LT administraciją, nurodydamas projektą, sumą, mokėjimo datą ir susidariusias aplinkybes. Mokėjimo atšaukimo atveju Rėmėjas padengia lėšų grąžinimo išlaidas, jei tokių yra.

 2. Rėmėjui atlikus mokėjimą banko kortele, piniginės lėšos pervedamos į Stripe surenkamąją sąskaitą. Mokėjimo operatorius Stripe per 7 dienas perveda surinktas lėšas į SUSIMETAM.LT banko paramos lėšų surenkamąją banko sąskaitą, kur jos yra kaupiamos iki projekto finansavimo laikotarpio pabaigos arba savarankiško projekto užbaigimo.

 3. Rėmėjui atlikus mokėjimą per elektroninę bankininkystę, piniginės lėšos pervedamos į Minios, UAB surenkamąją sąskaitą. Mokėjimo operatorius AB Neo Finance perveda surinktas lėšas į SUSIMETAM.LT banko paramos lėšų surenkamąją banko sąskaitą ne vėlaiau kaip per 1 darbo dieną, kur jos yra kaupiamos iki projekto finansavimo laikotarpio pabaigos arba savarankiško projekto užbaigimo.

 4. Paskelbtam Projektui gavus pirmąją paramos įmoką, Projekto iniciatorius privalo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, patvirtinti savo asmens tapatybę, pervesdamas 1,00 Eurą į svetainės SUSIMETAM.LT administratoriaus banko sąskaitą. Duomenys mokėjimo pavedimui atlikti pateikiami, kiekvienam Projekto iniciatoriui prisijungus prie asmeninės SUSIMETAM.LT paskyros skilties - „Lėšų išmokėjimas“ - „Tapatybės patvirtinimas“. Laiku nepatvirtinus tapatybės svetainės SUSIMETAM.LT administratorius gali sustabdyti lėšų rinkimą, pašalinant projektą iš viešai skelbiamų projektų sąrašo, o taip pat apriboti projekto iniciatoriaus galimybes prisijungti prie svetainės paskyros.
 5. Svetainės SUSIMETAMLT administratorius gauto mokėjimo pavedimo duomenų pagrindu atliks tapatybės patvirtinimą ir jei reikia patikslins Projekto iniciatoriaus SUSIMETAM.LT paskyros viešai skelbiamus duomenis – vardą, pavardę, arba juridinio asmens pavadinimą. Surinktos lėšos bus išmokamos tik į tą banko sąskaitą ir tuo vardu iš kur buvo gautas tapatybės patvirtinimo mokėjimas.

 6. Finansavimo laikotarpiui pasibaigus arba Projekto iniciatoriui savarankiškai užbaigus projektą, kuris turi surinkęs lėšų, Projekto iniciatorius pateikia prašymą išmokėti surinktas lėšas, o SUSIMETAM.LT administratorius, atskaičius mokėjimų operatorių mokesčius ir Svetainės palaikymo mokestį, jei jie yra taikomi, per 3 d.d. perveda atitinkamą sumą į Projekto iniciatoriaus banko sąskaitą Lietuvoje.

 7. Jei projektas surinko daugiau kaip 50 proc. planuotos surinkti sumos, Projekto iniciatorius gali prašyti išmokėti dalį surinktų lėšų projektui nepasibaigus, jei tai būtina sėkmingam projekto įgyvendinimui. Atliekant tarpinį lėšų išmokėjimą taikomas 5,00 Eur mokestis. Priėmus teigiamą sprendimą, SUSIMETAM.LT administratorius, atskaičius taikomus mokečius, per 5 d.d. perveda atitinkamą sumą į Projekto iniciatoriaus banko sąskaitą Lietuvoje.

 8. Projekto iniciatoriui surinkus mažiau kaip 50 proc. planuotos sumos arba surinkus nepakankamą sumą numatytiems tikslams pasiekti, svetainės SUSIMETAM.LT administratorius pasilieka teisę gražinti surinktas lėšas projekto Rėmėjams.

VI. Surinktų lėšų panaudojimas

 1. SUSIMETAM.LT patvirtina visų Projektų iniciatorių tapatybę prieš jiems išmokant surinktas lėšas, tačiau SUSIMETAM.LT neatstovauja Projektų iniciatorių ir negarantuoja, kad surinktos lėšos bus panaudotos nurodytam tikslui ir neįsipareigoje spręsti ginčų tarp Rėmėjų ir Projektų iniciatorių, dėl surinktų lėšų panaudojimo ne tam tikslui, ne pagal paskirtį ar visiško jų nepanaudojimo.

 2. SUSIMETAM.LT taisyklės numato, kad Projekto iniciatorius privalo visas svetainėje surinktas lėšas panaudoti pagal nurodytą pirminę jų paskirtį, tačiau neįsipareigoja to užtikrinti.

 3. Jei turite informacijos, kad Projekto iniciatorius panaudojo lėšas ne pagal paskirtį turėtumėte informuoti SUSIMETAM.LT, kad ateityje galėtume apriboti šio Projekto iniciatoriaus teises, ir kreiptis tiesiai į Projekto iniciatorių ir reiklauti, kad jis laikytųsi savo įsipareigojimų.

VII. Baigiamosios nuostatos

 1. SUSIMETAM.LT pasilieka teisę keisti šias Taisykles ir tokie pakeitimai įsigalioja sekančią dieną nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.susimetam.lt.

 2. Šios Taisyklės parengtos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais

 3. SUSIMETAM.LT nepavykus įgyvendinti šių Taisyklių sąlygos ar teisės, nelaikoma, kad šios sąlygos ar teisės yra negaliojančios. Jei šių Taisyklių sąlyga teismo pripažįstama negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios sąlygos laikomos galiojančiomis.

 4. SUSIMETAM.LT pasilieka teisę bet kada keisti Svetainėje nurodytas paslaugas ar atskiras jų sąlygas, taip pat bet kokią informaciją.

 5. SUSIMETAM.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

 6. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

 7. Taisyklės įsigalioja nuo momento, kai Asmuo patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Asmens ir SUSIMETAM.LT laiką.


 

Data: 2023-10-31.